člen skupinyMetalimex
OKK Koksovny, a.s.
EVROPSKÁ ŠPIČKA VE VÝROBĚ KVALITNÍHO KOKSU

Stanovisko společnosti OKK Koksovny, a.s. k narušení areálu koksovny Svoboda dne 8. října 2022 - 10.10.2022

V sobotu, dne 8. 10. 2022 ráno, vniklo do areálu OKK Koksovny, a.s. (dále také OKK) několik skupin osob. Část z nich vnikla do areálu OKK vstupní bránou, další osoby překonaly oplocení. V areálu OKK rozvinuly transparenty, obsadily prostory před a za hlavní bránou a zhruba tři desítky osob vylezly na střechu budovy třídírny koksu. Ostraha areálu OKK zabránila dalším osobám ve vstupu na plynojem.

Důvodem pro nelegální a velmi nebezpečné vniknutí cizích osob do areálu koksovny měla být snaha upozornit na údajné porušování podmínek provozu OKK a požadavek na okamžité uzavření provozu.

První část narušitelů po výzvách zástupců OKK a Policie ČR opustila dobrovolně střechy OKK, tito byli předvedeni Policií ČR ke zjištění totožnosti. Narušitelé usazení na komunikaci za bránou areálu OKK byli Policií ČR vyvedeni. Celý incident se obešel bez zranění narušitelů, přítomných policistů a pracovníků OKK.

Společnost OKK Koksovny, a.s. plně respektuje právo na svobodu projevu, avšak nemůže připustit jakékoliv ohrožení bezpečnosti svých zaměstnanců, zaměstnanců spolupracujících dodavatelů, samotných narušitelů areálu a ani možné poškození výrobních zařízení. Z důvodu vniknutí narušitelů do výrobního areálu bylo proto vedení společnosti nuceno dočasně zastavit výrobní provoz. Tento stav trval po dobu přítomnosti narušitelů v areálu společnosti. Déletrvající odstavení provozu by mohlo v konečném důsledku vést k ohrožení bezpečnosti nejen v areálu společnosti, ale i v jeho blízkosti. Po celou dobu odstavení provozu byly rovněž omezeny i dodávky koksárenského plynu pro Teplárnu Přívoz společnosti Veolia Energie ČR, což mohlo mít vliv na zásobování teplem pro obyvatele města Ostrava.

Společnost OKK Koksovny, a.s. se také důrazně ohrazuje proti tvrzení o zásadním podílu OKK na stavu životního prostředí v Ostravě. Statutární město Ostrava nechalo za účelem zjištění podílu OKK na kvalitě ovzduší zpracovat nezávislou hodnotící studii. Závěry studie potvrzují dřívější tvrzení společnosti OKK, že podíl koksárenského provozu využívající nejmodernější technologie má pouze minimální vliv na své okolí. Z provedené studie vyplývá, že imisní podíl společnosti OKK není u žádné sledované znečišťující látky vyšší než jednotky procent z celkového měřeného množství. Větší a zásadnější vliv na stav ovzduší v Přívoze i jinde v Ostravě mají jiné zdroje znečištění jako jsou lokální topeniště, automobilová doprava a jiné průmyslové provozy.

Společnost OKK Koksovny, a.s. trvale usiluje o snižování svého vlivu na kvalitu ovzduší. Za uplynulých deset let byly do proekologických opatření investovány více než 4 miliardy korun a další stovky milionů byly investovány do údržby a modernizace výrobní technologie. Celý koksárenský provoz v Přívoze dnes monitoruje několik měřících stanic v bezprostředním okolí areálu. Společnost OKK nad rámec svých zákonných povinností vynakládá nemalé finanční prostředky do výsadby městské zeleně, pobytů dětí v přírodě během smogových období a různých sportovních či společenských aktivit.

Slévárenský koks z produkce OKK využívají zejména výrobci izolačních stavebních materiálů, slévárny vyrábějící díly pro různá odvětví strojírenského průmyslu nebo například cukrovary.
Vedlejší chemické produkty doprovázející výrobu koksu jsou důležitými surovinami pro chemický a farmaceutický průmysl a jako hnojivo v zemědělství. Část produkovaného koksárenského plynu je dodávána do sousední teplárny Veolia Energie ČR, která jej využívá k výrobě tepla pro třetinu odběrných míst v Ostravě.


   OKK Koksovny, a.s.

Dokument ke stažení.

OKK Koksovny, a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 702 24,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 740, IČO: 47675829, DIČ: CZ47675829. Společnost OKK Koksovny, a.s. je členem koncernu kde řídící osobou je společnost MTX Group a.s., IČO: 27441261

PRACUJI