člen skupinyMetalimex
OKK Koksovny, a.s.
EVROPSKÁ ŠPIČKA VE VÝROBĚ KVALITNÍHO KOKSU

Integrovaná politika

Environmentální a bezpečností politika společnosti OKK Koksovny, a.s.

     Společnost OKK Koksovny, a.s. je výrobcem koksu, koksárenského plynu a dalších koksochemických produktů. Při svých činnostech uplatňuje efektivní postupy pro snižování negativních vlivů na životní prostředí a lidské zdraví.

     Společnost usiluje o bezpečné a environmentálně odpovědné řízení, které povede k dlouhodobé stabilitě a prosperitě. Vychází přitom z analýzy současných i budoucích potřeb a očekávání zákazníků.

     Vyhlášená politika je založena na zavedení a důsledném uplatňování systému řízení ochrany životního prostředí a bezpečnosti (zahrnuje bezpečnost práce, prevenci nehod a závažných havárií) a je společností vnímána jako vstřícný projev vůči veřejnosti i budoucím generacím.

Společnost OKK Koksovny, a.s. se zavazuje:
  1. dodržovat při svých činnostech  příslušné závazné povinnosti z oblasti environmentu a bezpečnosti

  2. prosazovat v praxi principy neustálého zlepšování pro další rozvoj systému environmentálního managementu a zvyšování bezpečnosti

  3. předcházet havarijním stavům vyhledáváním rizik a realizací bezpečných pracovních postupů, efektivně a účinně realizovat opatření v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti

  4. vytvářet a následně využívat finanční zdroje pro realizaci bezpečnostních opatření a zajištění ochrany životního prostředí

  5. vzdělávat zaměstnance a zvyšovat jejich povědomí v otázkách ovlivňování životního prostředí a bezpečnosti

  6. uplatňovat principy ochrany životního prostředí a bezpečnosti do vztahů s dodavateli

  7. udržovat a rozvíjet systém řízení environmentu a bezpečnosti k dosažení cílů a cílových hodnot, tyto pravidelně ověřovat vedením společnosti.


Tato politika je závazným dokumentem pro všechny zaměstnance společnosti a spolupracující subjekty. Je pravidelně přezkoumávána a tvoří součást prezentace naší společnosti.V Ostravě 15. 5. 2017                                                                                                                                  

Ing. Zdeněk Durčák, v.r., výkonný ředitel, OKK Koksovny, a.s.

OKK Koksovny, a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 702 24,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 740, IČO: 47675829, DIČ: CZ47675829. Společnost OKK Koksovny, a.s. je členem koncernu kde řídící osobou je společnost MTX Group a.s., IČO: 27441261

PRACUJI