člen skupinyMetalimex
OKK Koksovny, a.s.
EVROPSKÁ ŠPIČKA VE VÝROBĚ KVALITNÍHO KOKSU

Všeobecné obchodní podmínky pro kupní smlouvy


Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“). Odchylná ujednání uvedená v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek. Kupní smlouva se řídí § 2079 a násl. OZ.

1. Kupní cena
Smluvní strany se dohodly na cenách jednotlivých položek předmětu koupě (dále též „věc“ nebo „zboží“) dle kupní smlouvy, přičemž v ceně je zahrnuto přepravné ke kupujícímu a další související náklady (např. obaly, recyklační poplatky).

2. Místo plnění
Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, je místem plnění Koksovna Svoboda v Ostravě – Přívoze.
Dodací podmínka DDP dle Incoterms 2020.

3. Obaly, značení
Prodávající je povinen předmět koupě zabalit a opatřit pro přepravu obvyklým způsobem. V případě, že se jedná o nebezpečnou chemickou látku nebo směs, je prodávající povinen respektovat označování a obalování věci pro přepravu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP), v platném znění.

4. Doklady
a) Prodávající odevzdá spolu s předmětem koupě všechny doklady nutné k jeho převzetí a řádnému užívání, odpovídající jeho charakteru a účelu.
b) Prodávající je povinen poskytnout bezpečnostní list nebezpečné chemické látky nebo směsi vypracovaný podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění. Přílohou bezpečnostního listu nebezpečné chemické látky je scénář expozice pro určená použití. Zároveň s každou dodávkou nebezpečné chemické látky bude dodáno osvědčení o jakosti.

c) Prodávající je povinen poskytnout informace o předmětech, které obsahují látku z Kandidátského seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy v koncentraci vyšší než 0,1 % hm. Informace musí obsahovat minimálně název látky (Nařízení REACH, článek 33). Kandidátský seznam je dostupný na webových stránkách Evropské agentury pro chemické látky (ECHA).
d) V případě, že předmět koupě má splňovat náležitosti zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, prodávající prohlašuje, že předmět koupě tyto náležitosti splňuje. Pokud tak stanoví nařízení vlády, musí být k výrobku vydáno nebo přiloženo ES prohlášení o shodě nebo jiný dokument v termínu dodání věci.
e) Prodávající je povinen uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu zpětného odběru nebo sběru, opětovného použití, využití nebo odstranění výrobku s ukončenou životností (§7 odst. 2 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, v platném znění).

5. Nebezpečí škody
Nebezpečí škody nese kupující od okamžiku převzetí věci. V případě, že je kupní cena sjednána včetně dopravy nebo dopravu předmětu koupě zajišťuje prodávající, je podkladem o převzetí věci podpis oprávněné osoby kupujícího na průvodním dokladu.

6. Placení a fakturace
Kupující zaplatí prodávajícímu dohodnutou kupní cenu na základě faktury. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu po dodání zboží nebo po jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího za podmínky, že dopravce má řádně sjednanou smlouvu o přepravě s kupujícím. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění je považováno datum dodání zboží nebo datum předání prvnímu dopravci. Prodávající se zavazuje na předmět plnění vystavit a odeslat kupujícímu daňový doklad (fakturu) a to nejpozději do 3 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
Faktura musí být zaslána kupujícímu ve dvojím vyhotovení.
a) Kupující si vyhrazuje právo využít institutu zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění a provést úhradu DPH (z kupní ceny) – přímo na daňový účet správce daně prodávajícího v případě, že by se kupující stal nebo mohl stát ručitelem za nezaplacenou daň ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.
b) Jedna faktura se nesmí vztahovat k více smlouvám. Faktura musí obsahovat:
   • číslo objednávky nebo kupní smlouvy dle registru smluv kupujícího vždy a číslem servisní poptávky, pokud je uvedeno na objednávce.
   • náležitosti běžného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění; (případně náležitosti účetního dokladu dle § 11 zák. č. 563/1991 Sb., v platném znění)
   • bankovní spojení prodávajícího (s uvedením kódu banky dle Číselníku identifikačních kódů bank vydaného ČNB a čísla účtu) shodné s bankovním spojením uvedeným v kupní smlouvě cenové údaje v souladu s kupní smlouvou
c) Pokud faktura nebude splňovat veškeré výše uvedené podmínky, má tato skutečnost za následek nezaplacení faktury a její vrácení prodávajícímu k opravě. U opravené faktury běží nová lhůta splatnosti od jejího opětovného doručení kupujícímu.
d) Daňový režim předmětu plnění se bude řídit zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy tykajícími se zvláštních daňových režimů.
e) Za den úhrady se považuje den odepsání placené částky z účtu kupujícího.
f) Kupující souhlasí se zasíláním elektronické faktury na adresu podatelna.okk@koksovny.cz.

7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení
a) Prodávající se zavazuje nezastavit bez předchozího písemného souhlasu kupujícího pohledávky vzniklé z kupní smlouvy. Za porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 % z nominální výše pohledávky, která byla zastavena.
b) Postoupení pohledávky vzniklé z kupní smlouvy bez předchozího písemného souhlasu kupujícího s postoupením je neplatné.
c) Prodávající není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky vůči kupujícímu.
d) Dostane-li se prodávající do prodlení s dodáním věci nebo její části, je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,3 % z kupní ceny zboží, jehož se prodlení týká (včetně DPH).
e) Dodá-li prodávající kupujícímu jinou věc nebo jakoukoliv část věci, než která je definována v kupní smlouvě, je prodávající povinen kupujícímu zaplatit smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty je určena podle dohodnuté kupní ceny věci:
   • Je-li cena do 100 000 Kč (včetně) činí smluvní pokuta 50% z ceny minimálně však 5 000 Kč
   • Je-li cena od 100 000 Kč do 500 000 Kč (včetně) činí smluvní pokuta 30% z ceny minimálně však 50 000Kč
   • Převyšuje-li cena 500 000 Kč, činí smluvní pokuta 20% z ceny minimálně však 150 000 Kč
f) Kupující je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Kupující je oprávněn se domáhat náhrady škody přesahující smluvní pokutu.
g) Dostane-li se kupující do prodlení s placením faktury, je prodávající oprávněn mu účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.

8. Podstatné porušení smlouvy
Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2106 OZ pokládají za podstatné porušení smlouvy zejména:
  • prodlení s dodáním věci nebo její části po dobu delší než 5 kalendářních dnů
  • dodání vadné věci (§ 2099 a násl. OZ)
Dojde-li k podstatnému porušení smlouvy prodávajícím, je kupující oprávněn v souladu s § 2106 odst. 2 OZ zvolit právo, které bude v případě vadného plnění uplatněno.

9. Záruka za jakost
Prodávající se zavazuje, že dodá věc, která je nová, tzn. nikoli použitá, opotřebená nebo např. repasovaná. Prodávající se dále zavazuje, že dodaná věc bude způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti a přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu § 2113 a násl. OZ v délce 24 měsíců ode dne odevzdání věci kupujícímu.

10. Reklamace
Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.
Kupující je povinen reklamovat u prodávajícího vady písemně, a to vady množstevní do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí, vady ostatní do 30 dnů ode dne jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby.
Prodávající je povinen neprodleně po obdržení reklamace zahájit šetření tak, aby nejpozději do 30 kalendářních dnů od data obdržení reklamace sdělil kupujícímu své stanovisko. Reklamované zboží si na vlastní náklady vyzvednout.

V případě oprávněnosti reklamace je prodávající po dohodě s kupujícím povinen:
a) chybějící zboží doplnit.
b) za původních podmínek uskutečnit dodávku.
c) poskytnout slevu.

11. Práva třetích osob
Prodávající prohlašuje, že předmět koupě není zatížen právy třetích osob.

12. Protikorupční ustanovení
Smluvní strany se dohodly, že v rámci zabránění jakémukoli jednání, které by bylo v rozporu s dobrými mravy, nebudou požadovat ani nabízet jakékoli výhody, odměny, dary, projevy pohostinnosti, úhrady výdajů ať už přímo nebo nepřímo osobě nebo od osoby na pozici kteréhokoli zaměstnance nebo člena statutárního orgánu fyzické nebo právnické osoby v soukromém nebo veřejném sektoru (včetně osoby, která v jakékoli funkci rozhoduje za prodávajícího resp. pro něj pracuje) za účelem obdržení, ponechání nebo ovlivnění obchodu nebo zajištění jakékoli jiné výhody při procesu zadávacího řízení zakázek nebo uzavření a realizace kontraktu.
Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy, pokud shledá, že prodávající se při realizaci kupní smlouvy přímo nebo prostřednictvím svého zástupce dopustil jednání v rozporu s předchozím odstavcem a nepřijal včas uspokojivé opatření k nápravě.

13. Vyšší moc
a) Vyšší mocí se rozumí nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran a která znemožňuje po dobu nejméně 5-ti dnů částečné nebo úplné plnění povinností některé smluvní strany. Jako vyšší moc se uznávají události, k nimž dojde po podpisu kupní smlouvy a kterým nemohla smluvní strana, jíž se týkají, zabránit.
b) Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději do 5-ti dnů od jejího vzniku či ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
c) Plnění povinností smluvních stran po dobu trvání okolnosti vyšší moci se dočasně přerušuje a automaticky obnovuje po jejím ukončení.
d) Trvá-li vyšší moc alespoň 60 dnů, mohou smluvní strany od kupní smlouvy odstoupit.

14. Další ujednání
a) Smlouva či tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) mohou být měněny nebo doplňovány výlučně písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných dodatků.
b) Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje - v případě, že prodávající potvrdí kupní smlouvu nebo VOP s jakýmkoli dodatkem nebo odchylkou, má se za to, že k uzavření kupní smlouvy nedošlo a že se jedná o nový návrh kupní smlouvy.
c) Přijetí nabídky nabývá účinnosti dnem doručení vlastnoručně podepsané objednávky, kupní smlouvy či jejího dodatku druhé smluvní straně na adresu jejího sídla, není-li ujednána odlišná adresa pro doručování, případně dnem doručení podepsané objednávky, kupní smlouvy či jejího dodatku zaručeným elektronickým podpisem s certifikátem vydaným jednou z certifikačních autorit vedenou v seznamu kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářející důvěru a poskytovaných kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru vedeném a zveřejněném Ministerstvem vnitra České republiky, a to prostřednictvím elektronické komunikace v kupní smlouvě uvedené. V opačném případě nebude druhá smluvní strana přijetím nabídky vázána.
d) V případech, které kupní smlouva neřeší, platí příslušná ustanovení právního řádu České republiky, a to zejména OZ a předpisy doplňující a navazující v platném znění.
e) Případné spory se smluvní strany pokusí řešit smírně. Pokud by nedošlo ke smírnému řešení sporu, dohodly se smluvní strany, že spory vyplývající z kupní smlouvy budou rozhodovány u příslušného soudu podle sídla kupujícího.

V Ostravě dne 04.03.2022


OKK Koksovny, a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 702 24,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 740, IČO: 47675829, DIČ: CZ47675829. Společnost OKK Koksovny, a.s. je členem koncernu kde řídící osobou je společnost MTX Group a.s., IČO: 27441261

PRACUJI