člen skupinyMetalimex
OKK Koksovny, a.s.
EVROPSKÁ ŠPIČKA VE VÝROBĚ KVALITNÍHO KOKSU

Investice do ekologie

OKK Koksovny, a.s. usilují o minimalizaci dopadů své výrobní činnosti na životní prostředí a investují nemalé finanční prostředky do ekologických akcí. 
 

 

Významné ekologické akce v roce 2018

Na třídírnách koksu byly uvedeny do provozu nové odlučovače tuhých znečišťujících látek (TZL) s tkaninovými filtry jako náhrada mokrých hladinových odlučovačů.


Byla zahájena rekonstrukce sytiče a provedena projektová příprava pro výměnu ramene nakládky benzolu a dehtu.
Stavby budou dokončeny a uvedeny do provozu v roce 2019.

 

Významné ekologické akce v roce 2019

V chemické části výroby byla dokončena modernizace sytiče (technologické zařízení k vypírání čpavku ze surového koksárenského plynu) a modernizace plnicího ramene při nakládce surového benzolu a černouhelného dehtu.

Na koksárenských bateriích byla provedena obnova trysek a čerpadel hydroinjektáže u technologické operace obsazování koksovacích komor.
Na uhelné službě byla provedena výměna odlučovačů TZL za filtrační jednotky vybavené nejmodernějšími filtračními lamelami, včetně řídicího systému čištění.

 

V rámci projektu „Automatizace chemické výroby“ došlo k centralizaci řízení vybraných technologických procesů. Změny v instalovaných technických a bezpečnostních systémech přispívají ke snížení rizika závažné havárie a ohrožení životného prostředí.

Významné ekologické akce v roce 2020

Na všech koksárenských bateriích bylo instalováno automatické čištění stoupaček.

Na odprašovací stanici koksárenských baterií proběhla generální oprava filtrů a na uhelné službě (koksomletí) byla v prachovém odlučovači provedena výměna všech filtrů a rukávců.

V chemické části koksovny, odsíření, proběhla výměna keramické náplně na katalytické jednotce pro likvidaci těkavých organických látek, dále bylo instalováno zařízení na automatické vzorkování benzolu.

 

Významné ekologické akce v roce 2021

Byly zmodernizovány rozvody plynu pro trubkovou pec.

Byl modernizován dopravníkový pás síranu amonného a odstředivka.

Byly modernizovány kompresory vzduchu pro odsíření plynu.

 

Cílem všech výše uvedených akcí bylo omezit množství produkovaných emisí při výrobě koksu.


OKK Koksovny, a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 702 24,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 740, IČO: 47675829, DIČ: CZ47675829. Společnost OKK Koksovny, a.s. je členem koncernu kde řídící osobou je společnost MTX Group a.s., IČO: 27441261

PRACUJI