člen skupinyMetalimex
OKK Koksovny, a.s.
EVROPSKÁ ŠPIČKA VE VÝROBĚ KVALITNÍHO KOKSU

Všeobecné obchodní podmínky pro služby, opravy a investice

Všeobecné obchodní podmínky OKK Koksovny a.s. pro služby, opravy a investice

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami společnosti OKK Koksovny, a.s., IČO: 47675829, se sídlem Koksární 1112, Přívoz, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 740 (dále jen „Objednatel“), ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“).

 

Odchylná ujednání uvedená ve smlouvě o dílo či objednávce (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem (dále jen „Zhotovitel“); dle charakteru poskytovaného plnění může být Zhotovitel ve Smlouvě označen také jako „dodavatel“) mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek. Smlouva se řídí § 2586 a násl. OZ.

 

1. Cena
 a) Smluvní strany se dohodly na ceně díla, resp. jednotlivých činností předmětu Smlouvy (dále jen „Předmět“ nebo „Dílo“). Smluvní strany prohlašují, že cena Předmětu Smlouvy je s konečnou platností sjednána jako maximální a Zhotovitel výslovně přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 OZ. Předmět Smlouvy bude předán Zhotovitelem Objednateli na základě soupisu provedených prací a dodávek nebo předávacího protokolu.

 b) Dojde-li při realizaci Smlouvy k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu, jež vyplynou z podmínek provádění Předmětu Smlouvy, z odborných znalostí Zhotovitele nebo dodatečných požadavků Objednatele, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření Předmětu, včetně jejich ocenění v cenách platných v době  jejich případné realizace, a předložit Objednateli k odsouhlasení tento soupis ve formě dodatku ke Smlouvě. Teprve po uzavření takového dodatku je Zhotovitel oprávněn tyto změny, doplňky či rozšíření Předmětu realizovat a požadovat jejich zaplacení.

 


 

 

2. Místo plnění

Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, je místem plnění Koksovna Svoboda v Ostravě – Přívoze.

 a)  V případě převzetí pracoviště je Zhotovitel povinen vést ode dne tohoto převzetí do doby předání Předmětu Smlouvy, a to včetně odstranění případných vad nebo nedodělků, pracovní deník způsobem obvyklým z předchozích smluvních vztahů, přičemž do deníku se zapisuje zejména (i) předání a převzetí pracovišť, (ii) denní záznamy a (iii). kontrola prováděných prací3. Placení a fakturace
 a)  Zhotovitel se zavazuje vystavita odeslat Objednateli na Předmět Smlouvy daňový doklad, a to nejpozději do 3 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Podkladem pro fakturaci budou oboustranně odsouhlasené soupisy provedených prací a dodávek nebo předávací protokol. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu soupisu provedených prací a dodávek nebo předávacího protokolu. Jeden daňový/účetní doklad se nesmí vztahovat k více Smlouvám.

 b)  Faktura (daňový doklad) musí splňovat tyto podmínky:
 c)   Pokud faktura nebude splňovat veškeré výše uvedené podmínky, má tato skutečnost za následek nezaplacení faktury a její vrácení Zhotoviteli k opravě. U opravené faktury běží    nová lhůta splatnosti od jejího opětovného vystavení a odeslání

 d)   Objednatel souhlasí s elektronickým zasíláním faktury na e-mailovou adresu: okk@koksovny.cz.

 e)   Za den zaplacení se považuje den odepsání placené částky z účtu Objednatele.

 f)   Objednatel si vyhrazuje právo využít institutu zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004, v platném znění a provést úhradu DPH (z ceny Díla) – přímo na daňový účet správce daně Zhotovitele v případě, že by se Objednatel stal nebo mohl stát ručitelem za nezaplacenou daň ve smyslu §109a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.4. Duševní vlastnictví a práva třetích osob
 a)   Zhotovitel prohlašuje, že plněním Předmětu Smlouvy nepoškozuje jakýkoli práva nebo jiné oprávněné zájmy třetích osob, zejména plněním Předmětu smlouvy nezasahuje do jakýchkoli práv duševního vlastnictví třetích osob a Předmět Smlouvy nemá jakékoliv právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči Objednateli jakékoli nároky z jejích práv k Předmětu smlouvy, a to zejména z titulu práv k patentu, z patentového nebo licenčního práva, práva k vynálezu nebo práv k užitnému vzoru nebo jakéhokoli obdobného práva, je Zhotovitel povinen tyto nároky na své náklady v plném rozsahu vypořádat, a to včetně případných pokut, náhrad škod či nákladů soudního sporu.


  b)  V případě, že Předmětem Smlouvy je vytvoření jakéhokoli díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen „autorský zákon“), Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva, v rozsahu jemu náležející, Dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě ve smyslu ustanovení § 12 a násl. autorského zákona, a to všemi způsoby užití známými v současnosti nebo objevivšími se v budoucnu (dále jen „Licence“), přičemž Objednatel není povinen Licenci využít, Licence se uděluje bez územního, množstevního či jiného omezení na dobu trvání majetkových práv Zhotovitele, Objednatel je oprávněn Dílo upravit či jinak měnit, Objednatel je oprávněn udělit třetí osobě podlicenci nebo Licenci postoupit, k čemuž mu Zhotovitel uděluje souhlas a po dobu trvání Licence nemá Zhotovitel bez písemného souhlasu Objednatele udělit licenci k témuž Dílu třetí osobě, přičemž sám je povinen zdržet se výkonu práva, ke kterému Licenci udělil, bez dohody s Objednatelem o způsobu a rozsahu takového výkonu práva. Objednatel má zejména, nikoli však výlučně, právo poskytnout Dílo třetím osobám, a to zejména za účelem realizace výběrového řízení, uzavření obchodně závazkového vztahu, případně realizace výroby, opravy či úpravy věci, která je předmětem dokumentace nebo z jiných pro Objednatele významných důvodů. Odměna za poskytnutí Licence je již zahrnuta v ceně Díla dle Smlouvy. Vlastníkem Díla je od samého počátku je Objednatel.


 c)  Smluvní strany se zavazují zachovat i po dokončení Předmětu Smlouvy v tajnosti informace a podklady, které budou označeny jakoukoli stranou jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Takových informací nebo podkladů nemůže býtvyužito druhou smluvní stranou k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit.5. Záruka
 a)  Zhotovitel poskytuje záruku za jakost (zejména kvalitu, kompletnost a funkčnost Předmětu Smlouvy, použití prodohodnutý účel) v trvání 24 měsíců ode dne prokazatelného předání a převzetí kompletního Předmětu Smlouvy uvedeného v soupisu provedených prací a dodávek nebo předávacího protokolu. Záruční doba pro dodavatelskou dokumentaci (její správnost a úplnost) končí současně se záruční dobou pro Předmět Smlouvy.


 b)  Zhotovitel tímto Objednateli zaručuje, že si Předmět Smlouvy uchová po záruční dobu při obvyklém použití své funkce a výkonnost, a tedy bude prost jiných jakýchkoli vad. Zhotovitel se v záruční době zavazuje po doručení oznámení Objednatele odstranit neprodleně na své vlastní náklady veškeré vady Předmětu Smlouvy, a to maximálně však ve lhůtě deseti dnů, nevyžádá-li si odstraňování vady vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti lhůtu delší, přičemž o tomto je však povinen bez zbytečného odkladu informovat Objednatele.

 c) Záruční doba se prodlužuje o celkovou dobu počítanou od oznámení vady Zhotoviteli, vdůsledku níž je Předmět Smlouvy vyřazen z provozu nebo nedosahuje některou provozní hodnotu uvedenou ve Smlouvě nebo příslušné dokumentaci, do odstranění takové vady Doby uvedené v tomto bodě se v průběhu záruční doby kumulativně sčítají.6. Nebezpečí škody

Nebezpečí škody na věci nese Objednatel od okamžiku převzetí bezvadného Předmětu Smlouvy.

 

 

7. Smluvní pokuta
a)   Vpřípadě prodlení Zhotovitele s provedením prací, resp. dokončení Předmětu Smlouvy, v termínu plnění je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny Předmětu plnění za každý den prodlení. Objednatel je oprávněn nadto požadovat veškerou náhradu škody způsobenou mu porušením této povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje shora uvedená smluvní pokuta, a Zhotovitel se jí zavazuje Objednateli plně nahradit. Objednatel je oprávněn se domáhat škody přesahující smluvní pokutu.

b)   V případě prodlení Zhotovitele s dohodnutými termíny odstraňování vad či nedodělků je Zhotovitel povinen kpříslušnému vyúčtování Objednatele uhradit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny Předmětu plnění za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Objednatel je oprávněn nadto požadovat veškerou náhradu škody způsobenou mu porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje shora uvedená smluvní pokuta, a Zhotovitel se jí zavazuje Objednateli plně nahradit. Objednatel je oprávněn se domáhat náhrady škody přesahující smluvní pokutu.
V případě, že Zhotovitel nezahájí provádění Předmětu Smlouvy v termínu nebo po zahájení prací na Předmětu Smlouvy neopodstatněně práce přeruší po dobu minimálně dvou pracovních dnů, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny Předmětu Smlouvy. Objednatel je oprávněn nadto požadovat veškerou náhradu škody mu způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje shora uvedená smluvní pokuta, a Zhotovitel se jí zavazuje Objednateli plně nahradit. Objednatel je oprávněn se domáhat škody přesahující smluvní pokutu.

c)    Zhotovitel se zavazuje nezastavit bez předchozího písemného souhlasu Objednatele pohledávky vzniklé ze Za porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 % z nominální výše pohledávky, která byla zastavena. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Objednatel je oprávněn se domáhat náhrady škody přesahující smluvní pokutu. Postoupení pohledávky vzniklé ze smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele s postoupením je neplatné. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítávat své pohledávky proti pohledávkám Objednatele.

 

d)   V případě, že vprotokolu o předání a převzetí Předmětu Smlouvy budou uvedeny vady či nedodělky, je Objednatel oprávněn pozastavit proplacení 10 % z celkové ceny Předmětu plnění (včetně DPH). Tato pozastavená část ceny Předmětu Smlouvy pak bude Objednatelem uhrazena do 60 kalendářních dnů po odstranění poslední vady či nedodělku za podmínky, že zmocněnec Objednatele potvrdí v protokole o odstranění vad a nedodělků, že vady či nedodělky byly řádně odstraněny. Tím nejsou dotčeny zákonné nároky Objednatele z odpovědnosti za vady včetně nároku na slevu z ceny Předmětu Smlouvy dle zákonných ustanovení.

e)   V případě, že Zhotoviteli bylo předáno pracoviště v rámci plnění Předmětu Smlouvy, je Zhotovitel povinen vyklidit pracoviště do 15 dnů ode dne předání a převzetí Předmětu Smlouvy. V případě, že tak neučiní, je zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % ceny Předmětu plnění za každý den prodlení. Objednatel je nadto oprávněn požadovat veškerou náhradu škody mu způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje shora uvedená smluvní pokuta, a Zhotovitel se jí zavazuje Objednateli plně nahradit. Objednatel je oprávněn se domáhat náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

 8. Odstoupení

Nezahájení prací na Předmětu Smlouvy do 5 dnů od předání pracoviště, ledaže pracoviště v rámci plnění Předmětu Smlouvy předáno z povahy Smlouvy není, nedokončení Předmětu Smlouvy v termínu plnění nebo přerušení prací na Předmětu Smlouvy Zhotovitelem z příčinežících na jeho straně delším než 5 dnů, je považováno Objednatelem za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele, což je spojeno s právem Objednatele odstoupit od Smlouvy. Smluvní strany dohodnou termín protokolárního předání pracoviště, ledaže s ohledem na Předmět plnění k předání pracoviště nedojde. Nedostaví-li se Zhotovitel v dohodnutém termínu k předání pracoviště, vyzve jej Objednatel písemně k převzetí pracoviště v náhradním termínu.  Nedojde-li k předání pracoviště z důvodů na straně Zhotovitele ani v náhradním termínu, je Objednavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení Smlouvy s právem Objednatele odstoupit od Smlouvy se považuje také zejména zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem (tj. den, kdy insolvenční návrh dojde příslušnému soudu). Odstoupením od smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Plnění poskytnutá do dne odstoupení od Smlouvy včetně se ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 3 občanského zákoníku nevracejí. 9. Školení zaměstnanců, vstup osob, vjezd vozidel

1)    Školení zaměstnanců

1.1.  Zhotovitel je povinen po podpisu Smlouvy, před nástupem provádění Předmětu Smlouvy na pracovišti Objednatele, požádat Objednatele o proškolení zaměstnanců Zhotovitele, kteří dosud proškoleni nebyli, popřípadě těch zaměstnanců, kterým uplynula lhůta 3 let od posledního školení, o bezpečnostních předpisem platných na příslušném pracovišti Objednatele.

1.2Povinnost absolvovat školení o bezpečnostních předpisech platných na pracovištích Objednatele mají také subdodavatelé Zhotovitele, kteří se na Předmětu Smlouvy podílejí. Zhotovitel je povinen své subdodavatele k absolvování těchto školení smluvně zavázat a zajistit, aby na pracoviště Objednatele nevstupovaly neproškolené osoby. Vstup do provozu Objednatele bude zaměstnancům Zhotovitele či jeho subdodavatelům umožněn až po absolvování tohoto školení.

1.3  Zjistí-li Zhotovitel nebo subdodavatel v průběhu realizace Předmětu plnění, že některému ze zaměstnanců končí lhůta platnosti předchozího školení je povinen zajistit neprodlené proškolení tohoto zaměstnance.

1.4  Zhotovitel zodpovídá za to, že v areálech Objednatele budou zaměstnaní pouze proškolení zaměstnanci.

1.5  Zjistí-li Objednatel nedodržení této podmínky má Objednatel právo vymáhat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu 20.000, - Kč za každý takto zjištěný případ. Objednatel je oprávněn tuto částku jednostranně započíst i bez souhlasu Zhotovitele.

2)    Vstup osob a vjezdy vozidel


2.1  Objednatel zajistí pro zaměstnance Zhotovitele i pro jeho subdodavatele povolení ke vstupu do areálů Objednatele dle příslušné Smlouvy.
 
2.2  Objednatel na základě předloženého formuláře „Žádost o zavedení identifikačních karet AKTION k povolení vstupu na pracoviště OKK Koksovny, a.s. pro nájemní a externí firmy“ vystaví v souladu s uzavřenou Smlouvou jednotlivým zaměstnancům Zhotovitele i pro jeho subdodavatele karty ACTION, umožňující vstup do objektu Objednatele na dobu provádění prací, resp. Předmětu Smlouvy. Zhotovitel je povinen vyřizovat zavedení karet AKTION i pro své subdodavatele, kteří se na Předmětu Smlouvy podílejí.

2.3  Řádně vyplněný formulář „Žádost o zavedení identifikačních karet AKTION kpovolení vstupu na pracoviště OKK Koksovny, a.s., pro nájemní a externí firmy“ předá pověřený zástupce Zhotovitele i za své subdodavatele s časovým předstihem, nejméně však do 3 pracovních dnů před nástupem provádění Předmětu Smlouvy Objednateli k vyřízení. V opačném případě nebude zaměstnancům Zhotovitele včetně jeho subdodavatele vstup do areálů Objednatele umožněn. Zároveň každou změnu či ztrátu k vydaným kartám AKTION ze strany Zhotovitele včetně jeho subdodavatele je nutno neprodleně hlásit pověřeným zástupcem Zhotovitele Objednateli. Karty AKTION jsou nepřenosné a jejich zneužití je nepřípustné.

2.4 V případě ztráty či poškození karty AKTION jsou zaměstnanci Zhotovitele včetně zaměstnanců subdodavatele evidovaní na vrátnicích Objednatele v náhradním systému AKTION jen po omezenou dobu 3 pracovních dnů. Žádost o pořízení duplikátu karty AKTION vyřizuje pověřený zástupce Zhotovitele i zasvé subdodavatele u zástupce Objednatele.

2.5.  Po ukončení sjednaných prací je Zhotovitel za své zaměstnance i za zaměstnance subdodavatelů povinen zajistit navrácení těchto karet AKTION Objednateli, a to nejpozději do 3 dnů po protokolárním předání Předmětu Smlouvy. V případě nevrácení karet AKTION je Zhotovitel i za své subdodavatele zaplatit zakaždou nevrácenou kartu AKTION smluvní pokutu ve výši 500,- Kč včetně DPH. Úhradu provede pověřený zástupce Zhotovitele, a to i za své subdodavatele, hotově do pokladny Objednatele. Podklad k vystavení pokladního dokladu vydává zástupce Objednatele.

2.6 Pokud Zhotovitel včetně jeho subdodavatele po splnění Předmětu Smlouvy pokračuje v práci na základě další Smlouvy opakovaně, požádá Objednatele o prodloužení termínu navrácení karet AKTION doprotokolárního předání zcela hotového Předmětu Smlouvy realizovaného dle následné Smlouvy.

2.7  Zaměstnanci Zhotovitele včetně subdodavatelů a jejich zaměstnanců jsou povinni mít u sebe po celou dobu přítomnosti v areálu objednatele kartu AKTION a úřední doklad totožnosti. Zhotovitel umožní kontrolu karty AKTION a souladu karty AKTION súředním dokladem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem, řidičským průkazem) u svých zaměstnanců včetně zaměstnanců jeho subdodavatele při vstupu do areálů Objednatele zaměstnanci civilní bezpečnostní služby tak, aby byla prokázána totožnost nositele karty AKTION. Taková kontrola může být provedena i zaměstnancem Objednatele, a to kdekoliv v areálu Objednatele. Kontrola bude prováděna namátkově a nebude-li mít u sebe kontrolovaný kartu AKTION nebo při zjištění nesouladu karty AKTION s osobními doklady zaměstnance Zhotovitele nebo zaměstnance jeho subdodavatele je Zhotovitel povinen zaplatit i za svého subdodavatele smluvní pokutu 20.000, - Kč za každý takto zjištěný případ. Objednatel je oprávněn tuto částku jednostranně započíst i bez souhlasu Zhotovitele.

2.8  Vjezd do objektů Objednatele je povolen pouze technologickým a servisním vozidlům.

2.9  Zástupce Objednatele odpovědný za věci technické dohodne s pověřeným zástupcem Zhotovitele i pro jeho subdodavatele vhodný prostor pro parkování technologických, servisních vozidel a technického příslušenství v areálech Objednatele. Parkování osobních vozidel (soukromých i firemních) v areálech Objednatele je zakázáno.

2.10  Ke vstupům do objektu OKK jsou určeny pouze hlavní vrátnice jednotlivých areálů. Zjistí-li Objednatel nedodržení této povinnosti má Objednatel právo vymáhat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu 20.000,- Kč za každý takto zjištěný případ. Objednatel je oprávněn tuto částku jednostranně započíst i bezsouhlasu Zhotovitele. S ohledem na předchozí ustanovení tohoto článku, smluvní strany potvrzují, že v případě, že bude zjištěn v areálu OKK zaměstnanec Zhotovitele nebo jeho subdodavatele, který:

činí smluvní pokuta za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti 20.000, - Kč.

Celková smluvní pokuta v případě porušení všech uvedených povinností jedním zaměstnancem bude 3x20.000,- Kč, tedy celkem 60.000, - Kč za každého takového zaměstnance nebo zaměstnance subdodavatele Zhotovitele.


2.11  Ostatní vstupy a vjezdy motorových vozidel do objektu (areálů) Objednatele podléhají režimu, který je stanoven vesměrnici Objednatele „Ostraha a ochrana majetku“.

10. Bezpečnost
a)  Vprostorách Objednatele je Zhotovitel povinen dodržovat povinnosti stanovené bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy dle směrnice Objednatele „Externí firmy“, se kterou bylo Zhotoviteli umožněno se seznámit. Zhotovitel odpovídá za správnou manipulaci a použití chemických látek a směsí, které bude při své činnosti používat, a to po celou dobu platnosti S Zhotovitel je povinen, při ukončení Smlouvy, odstranit všechny nepotřebné chemické látky a směsi a jejich obaly v souladu s platnými právními předpisy. Při provádění svářečských prací a používání otevřeného ohně je Zhotovitel povinen dodržovat směrnici Objednatele „Zásady pro použití otevřeného ohně“, se kterou bylo Zhotoviteli umožněno se seznámit. Zhotovitel je povinen si na vlastní náklady zajistit na stavbě požární dozor.

b) Za porušení výše uvedených povinností ať už zaměstnanci Zhotovitele nebo jinými osobami, které Zhotovitel použil kprovedení Předmětu Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ. Objednatel je nadto oprávněn požadovat veškerou náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje shora uvedená smluvní pokuta, a Zhotovitel se jí zavazuje Objednateli plně nahradit. Objednatel je oprávněn se domáhat náhrady škody přesahující smluvní pokutu. Zhotovitel nese odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob při jím prováděných činnostech v prostorách Objednatele. Zhotovitel nese odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví na jím převzatých pracovištích.

c) Koordinace provádění opatření kochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a plnění dalších povinností dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, je upravena v dohodě o předání a převzetí pracoviště dle směrnice Objednatele „Externí firmy“. Bez řádně vyplněné a podepsané dohody není Zhotovitel oprávněn zahájit práce dle Smlouvy. Zhotovitel zajistí koordinaci činností zaměstnanců různých zaměstnavatelů (svých subdodavatelů), kteří se na provedení Předmětu Smlouvy podílejí, a to především s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

d) Pracuje-li Zhotovitel na vyhrazeném technickém zařízení je povinen zároveň spředávacím protokolem Předmětu Smlouvy předat příslušnou dokumentaci v souladu s předpisy platnými pro dané vyhrazené technické zařízení.

e) Zhotovitel zpracuje písemně vyhodnocení rizik práce na pracovišti a bezpečné pracovní postupy pro pracoviště. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zmocněnců do těchto písemností nahlížet. V prostorách Objednatele je Zhotovitel povinen dodržovat povinnosti stanovené směrnicemi Objednatele, uvedenými v těchto VOP, a dále dodržovat veškeré další povinnosti a pravidla, s nimiž byl Zhotovitel seznámen.

11. Nakládání s odpady a použití chemických látek
a)    Zhotovitel je ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, může být původcem odpadů vzniklých při jeho činnosti, kromě odpadů uvedených v Katalogu odpadů v podskupině 17 04 (Kovy, včetně jejich slitin) kategorie O (ostatní). Zhotovitel je povinen po celou dobu své činnosti v prostorách Objednatele dodržovat ustanovení shora uvedeného zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn od Smlouvy

b)   Zhotovitel prokazatelně odstraní na vlastní náklady odpady, které vzniknou v souvislosti s jeho činností, kromě odpadů uvedených v Katalogu odpadů v podskupině 17 04 (Kovy, včetně jejich slitin) kategorie O. V případě separace odpadu Zhotovitelem na vlastní náklady (např. železobeton) zůstává odpad ve vlastnictví Zhotovitele. Za prokazatelné odstranění odpadu se považuje jeho odvoz z prostor, budov, zařízení a ploch Objednatele a jeho následné odstranění v souladu se zákonem o odpadech. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn:

nebo

 

c)    Zhotovitel je povinen Objednateli (zástupci Objednatele pro věci technické) doložit prokazatelně současně spředáním Předmětu Smlouvy doklad o předání odpadu osobě oprávněné k převzetí odpadu podle zákona o  V dokladu o převzetí odpadu – vystaveného příjemcem odpadu – je uveden název, katalogové číslo, kategorie a množství odpadu. Zhotovitel je odpovědný za to, že před předáním odpadu vzniklého při jeho činnosti ověřil, zda příjemce odpadu je k převzetí odpadu oprávněn.

d)    V případě, že Zhotovitel při své činnosti využívá shromažďovací prostředky k uložení odpadu podobného komunálnímu odpadu, je povinen dodržovat systém jeho třídění v souladu se směrnicí Objednatele „Odpadové hospodářství“.

e)    Za porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele se sjednává pokuta ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Objednatel je oprávněn nadto požadovat veškerou náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje shora uvedená smluvní pokuta, a Zhotovitel se jí zavazuje Objednateli plně nahradit. Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

f)    Zhotovitel odpovídá za správnou manipulaci a použití chemických látek a směsí, které bude při své činnosti používat, a to po celou dobu platnosti Smlouvy. Zhotovitel je povinen, při ukončení Smlouvy, odstranit všechny nepotřebné chemické látky a směsi a jejich obaly v souladu s platnými právními předpisy.

g)  Zhotovitel je povinen Objednateli předat seznam chemických látek a směsí, které při své činnosti používá. Vseznamu se Zhotovitel zavazuje uvést zejména chemický/obchodní název látky nebo směsi, klasifikace v souladu s bezpečnostním listem látky nebo směsi, množství, způsob zabezpečení proti odcizení, poškození obalu a úniku do životního prostředí. V případě nesplnění povinnosti dle tohoto odstavce, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000, - Kč za každou neohlášenou chemickou látku nebo směs.12. Vyšší moc
a)   Vyšší mocí se rozumí nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran a která znemožňuje po dobu nejméně 5 dnů částečné nebo úplné plnění závazků některé smluvní strany. Jako vyšší moc se uznávají události, k nimž dojde po podpisu Smlouvy a kterým nemohla smluvní strana, jíž se týkají, zabránit.

b)   Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději do 5 - ti dnů odjejího vzniku či ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

c)    Plnění povinností smluvních stran po dobu trvání okolnosti vyšší moci se dočasně přerušuje a automaticky obnovuje po jejím ukončení.

d)    Trvá-li vyšší moc alespoň 60 dnů, mohou smluvní strany od Smlouvy


13. Ostatní
a) Smlouva či tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) mohou být měněny nebo doplňovány výlučně písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných dodatků.

b)Veškeré písemnosti související se smlouvou budou zasílány druhé smluvní straně poštou na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy jako doporučená zásilka s doručenkou, vyjma samotné smlouvy a jejích dodatků v případě jejich podpisu zaručeným elektronickým podpisem s certifikátem v souladu se smlouvou, které budou zasílány prostřednictvím elektronické komunikace ve smlouvě uvedené (e‑mail).

c) Zhotovitel podpisem Smlouvy stvrzuje, že mu Objednatel předal veškeré směrnice, které jsou v těchto VOP uvedeny. Zhotovitel je povinen zajistit závaznost a dodržování těchto směrnic i ve svých podzhotovitelských vztazích. Objednatel je oprávněn tyto směrnice jednorázově měnit, přičemž není-li v oznámení Objednatele uvedeno jinak, pro Zhotovitele jsou závazné dnem doručení tohoto nového změní směrnice, případně doručením znění směrnice jí nahrazující.

d) Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje – v případě, že Zhotovitel potvrdí Smlouvu nebo VOP sjakýmkoli dodatkem nebo odchylkou, má se za to, že k uzavření Smlouvy nedošlo a že se jedná o nový návrh Smlouvy. 

e) Přijetí nabídky nabývá účinnosti dnem doručení vlastnoručně podepsané objednávky, Smlouvy či jejího dodatku druhé smluvní straně na adresu jejího sídla, není-li ujednána odlišná adresa pro doručování, případně dnem doručení podepsané objednávky, Smlouvy či jejího dodatku zaručeným elektronickým podpisem s certifikátem vydaným jednou z certifikačních autorit vedenou v seznamu kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářející důvěru a poskytovaných kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru vedeném a zveřejněném Ministerstvem vnitra České republiky, a to prostřednictvím elektronické komunikace ve Smlouvě uvedené. V opačném případě nebude druhá smluvní strana přijetím nabídky vázána.

f) Veškeré písemnosti související se Smlouvou budou zasílány druhé smluvní straně datovou schránkou nebo poštou na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy jako doporučená zásilka s doručenkou, vyjma samotné Smlouvy a jejích dodatků v případě jejich podpisu zaručeným elektronickým podpisem s certifikátem v souladu se Smlouvou, které budou zasílány prostřednictvím elektronické komunikace ve Smlouvě uvedené (e‑mail).

g) V případech, které Smlouva neřeší, platí příslušná ustanovení právního řádu České republiky, a to zejména OZ a předpisy doplňující a navazující v platném znění.

h) Případné spory se smluvní strany pokusí řešit smírně. Pokud by nedošlo ke smírnému řešení sporu, dohodly se smluvní strany, že spory vyplývající ze smlouvy budou rozhodovány u příslušného soudu podle sídla Objednatele.

i) Zhotovitel se zavazuje dodržovat Závazné požadavky na ochranu životního prostředí, které jsou dostupné (kestažení) na webových stránkách Objednatele http://www.koksovny.cz/cz/dokumenty-ke-stazeni.

j) Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o všech škodách, které mu vzniknou v průběhu realizace Předmětu Smlouvy na jeho majetku, který se nachází v prostorách Objednatele. Jedná se zejména o škody, které Zhotoviteli vzniknou v souvislosti s trestnou činností třetích osob. Zhotovitel se dále zavazuje informovat Objednatele ozávěrech šetření příslušných orgánů (zejména Policie ČR) v případě, že jim bude taková trestná činnost oznámena. Informování Objednatele nezakládá žádnou odpovědnost Objednatele ve vztahu ke Zhotoviteli či jinému poškozenému.

k) Vpřípadě, že Zhotovitel provádí činnosti, které vyžadují osvědčení o odborné způsobilosti, přiloží tyto platné osvědčení k zápisu o předání a převzetí Předmětu Smlouvy.

l) Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, takže veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj bude konána v základním pracovněprávním vztahu. Pokud tuto práci vykonávají nebo budou vykonávat fyzické osoby – cizinci, vykonávají ji nebo ji budou vykonávat v souladu s vydaným povolením k zaměstnání, v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel umožňuje výkon nelegální práce, a to nikoli pouze při realizaci Smlouvy, je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

m) Vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně řešeny touto smlouvou, se řídí § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

n) Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou číslovaných dodatků vlastnoručně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, případně podepsaných zaručeným elektronickým podpisem s certifikátem vydaným jednou z certifikačních autorit vedenou v seznamu kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářející důvěru a poskytovaných kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru vedeném a zveřejněném Ministerstvem vnitra České republiky.

o) Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že činnosti nutné k provedení Předmětu Smlouvy jsou zahrnuty v jeho předmětu podnikání dle příslušných platných oprávnění (živnostenský list, koncesní listina apod.). Zhotovitel dále potvrzuje, že jsou mu známy povinnosti uložené právnickým a fyzickým osobám v ustanoveních zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

p) Obě smluvní strany považují veškeré informace o druhé straně získané na základě vzájemného vztahu za obchodní tajemství. Tyto informace nesmí být poskytnuty třetí straně minimálně po dobu tří let po skončení Smlouvy.

q) Zhotovitel se zavazuje provádět ve vztahu ke svým zaměstnancům a zaměstnancům svých subdodavatelů aktivní preventivní a kontrolní činnost směřující k předcházení a zabránění poškozování a odcizování majetku Objednatele. V případě, že přesto dojde k poškození či odcizení majetku Objednatele a prokazatelnou příčinou bude jednání zaměstnanců Zhotovitele či zaměstnanců jeho subdodavatelů, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli plnou výši škody včetně případných nákladů spojených s vyčíslením škody. Škodu včetně ostatních nákladů je Objednatel oprávněn započíst proti ceně Předmětu Smlouvy, a to i bez uzavření písemné dohody.

r) Zhotovitel se zavazuje při plnění Předmětu Smlouvy dodržovat všechny obecně závazné předpisy a dále prohlašuje, že plnění, které poskytuje, nezasahuje žádným způsobem do oprávnění práv třetích osob (zejména v oblasti práva duševního vlastnictví, Zhotovitel má všechny potřebné licence, aj.). Vznikne-li Objednateli z důvodu porušení jakékoli povinnosti dle předchozí věty škoda, Zhotovitel je povinen ji nahradit.


V Ostravě dne 30.8.2023

 


OKK Koksovny, a.s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 702 24,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 740, IČO: 47675829, DIČ: CZ47675829. Společnost OKK Koksovny, a.s. je členem koncernu kde řídící osobou je společnost MTX Group a.s., IČO: 27441261

PRACUJI